Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overige overeenkomsten waarbij Petit Legal, een eenmanszaak naar Nederlands recht van mr. S.A.E. Petit, kantoorhoudende te (1096 CJ) Amsterdam aan de Joan Muyskenweg 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69922616, alsmede iedere andere handelsnaam daarvan (“Opdrachtnemer”) partij is. Mr. S.A.E. Petit is als zelfstandig advocaat aangesloten bij AdvocatenvanOranje, maar handelt voor eigen rekening en risico. AdvocatenvanOranje is nadrukkelijk niet als opdrachtnemer te kwalificeren en is geen samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.3 van de Verordening op de Advocatuur. Opdrachtnemer is te bereiken via telefoon op +31202109009, per fax op +31205248484 en in ieder geval per e-mail op sander@petitlegal.nl. Meer informatie over de diensten van Opdrachtnemer is te vinden op www.petitlegal.nl.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Opdrachtnemer pas bindend na schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer.
 2. De verplichtingen van Opdrachtnemer gaan nooit verder dan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd aan de opdrachtgever.
 3. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) wordt voor zover mogelijk uitgesloten.
 4. Alle schriftelijke prijsvoorstellen en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig in onveranderde omstandigheden en gedurende 7 kalenderdagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod. Na verval van het aanbod is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 5. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 6. Tezamen met de offerte en/of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de offerte en/of opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging boven de offerte. Als geen opdrachtbevestiging is gestuurd, prevaleert de offerte boven de algemene voorwaarden.

Medewerking opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
 2. Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet klopt, niet volledig is of niet voldoet aan de daaraan in deze voorwaarden gestelde eisen, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht als goed opdrachtnemer te vervullen. Mededelingen van Opdrachtnemer over mogelijke resultaten, zoals uitkomsten van samenwerkingen, inkomsten, schade, vergoedingen, schikkingsonderhandelingen en bijvoorbeeld procedures worden gezien als verwachtingen en niet als garanties.
 4. Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 5. Wanneer een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Uitvoering opdracht

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Opname is nodig voor een effectieve uitvoering van de opdracht en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Door het verstrekken van een e-mailadres stemt de opdrachtgever er mee in dat aan dit adres door Opdrachtnemer nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes kunnen worden toegestuurd, tot de opdrachtgever expliciet aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Het door de opdrachtgever verstrekte (e-mail)adres wordt primair gebruikt voor communicatie. Elektronische communicatie geldt als schriftelijk. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een functionerend e-mailadres en staat in voor de goede ontvangst van berichten en bijlagen hierop. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet altijd veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en als spam. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Opdrachtnemer houdt het volledige auteursrecht op alle door haar geproduceerde teksten, afbeeldingen en andere media, die hij ten behoeve van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever vervaardigt of aan opdrachtgever verstrekt. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij onvolledige of te late betaling het gebruik hiervan door of ten behoeve van de opdrachtgever te verbieden. Gebruik in strijd met het voorgaande, verplicht de opdrachtgever tot het betalen van een vergoeding aan Opdrachtnemer ter hoogte van het volledige declaratiebedrag dat toeziet op het betreffende werk, vermeerderd met een boete van € 100,00 per dag of gedeelte daarvan dat de inbreuk voortduurt.

Vergoeding

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. De uurtarieven van Opdrachtnemer kunnen worden aangepast. Als geen vaste prijs wordt afgesproken, geldt het uurtarief van Opdrachtnemer, zoals laatstelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever.
 2. Voor spoedzaken geldt een surplus van 50% op het uurtarief van Opdrachtnemer. Dit uurtarief bedraagt minimaal € 175 exclusief 21% btw / € 211,75 inclusief 21%. Een zaak heeft als spoedzaak te gelden, indien de opdrachtgever dat impliciet of expliciet aangeeft of indien de aard van de zaak of de (deel)opdracht daartoe aanleiding geeft.
 3. Weergave van tarieven is in beginsel exclusief btw, eventuele reis- en verblijfskosten, verschotten, heffingen van overheidswege, griffiegeld en kosten van door Opdrachtnemer, naar eigen inzicht in te schakelen derden of middelen. Verschotten kunnen onder andere bestaan uit een vergoeding van te specificeren out-of-pocket kosten.

Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, zonder verrekening, door overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Voor zover toegestaan, zullen facturen uitsluitend digitaal worden verzonden. Op verzoek zal een factuur per post worden verzonden.
 2. Opdrachtnemer zal in beginsel maandelijks, aan het begin van iedere kalendermaand, factureren over de afgelopen periode. Opdrachtnemer is bij vaste prijsafspraken gerechtigd om direct na oplevering van de eerste conceptstukken te factureren.
 3. Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verleende kortingen of afspraken over deelbetalingen komen alsdan per direct te vervallen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal zonder aanmaning een administratievergoeding van € 25 en een boete van 10% over de initiële hoofdsom verschuldigd zijn. Het onbetaalde bedrag wordt op de dag waarop de betaaltermijn is verlopen, vermeerderd met een minimale rente van 1% per maand over het factuurbedrag, tot aan de dag waarop de volledige betaling is ontvangen. Rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand.
 4. Als de betaling, na daartoe te zijn aangemaand, niet binnen 15 dagen na ontvangst van de aanmaning door de Opdrachtnemer is ontvangen, dan is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over het openstaand totaalbedrag, met een minimum van € 150. Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt voor buitengerechtelijke incassokosten en minimumbedrag van € 40, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten: https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/reglementen-procedures-en-formulieren/civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx.
 5. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken telkens steeds eerst ter afdoening van verschuldigde boetes, rente en kosten en daarna pas van de opeisbare facturen, waarbij de langst openstaande facturen als eerste worden voldaan, zelfs als de opdrachtgever heeft vermeld dat betaling strekt tot het voldoen van een andere factuur.
 6. De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen is direct en volledig opeisbaar als en zodra de opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verzuim raakt, de zeggenschap over opdrachtgever wijzigt, wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, een beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, als bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 7. Bezwaar tegen een factuur moet binnen 15 dagen na ontvangst schriftelijk gemotiveerd kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur wordt te zijn aanvaard.
 8. Opdrachtnemer is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen, te vermeerderen met btw. Dit voorschot zal met de einddeclaratie worden verrekend. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden op te schorten als en zolang de opdrachtgever geen (volledig) voorschot heeft betaald.
 9. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn door de opdrachtgever is voldaan kan Opdrachtnemer, nadat de de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de bovenbedoelde opschorting.
 10. De opdrachtgever is niet eenzijdig bevoegd tot opschorting of verrekening.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer is pas tot enige betaling gehouden nadat de verzekeraar heeft uitgekeerd. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het betaalde honorarium in de voorgaande 12 maanden met een maximum van € 2.500,00.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het (tijdig) verstrekken van juiste informatie die Opdrachtnemer, naar zijn oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door Opdrachtnemer namens de opdrachtgever of anderszins in het kader van de betreffende opdracht.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat een deadline niet is gehaald, procestermijnen uitgezonderd.
 6. Buiten de in artikel genoemde aansprakelijkheid rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervallen alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens Opdrachtnemer, in verband met de verrichte werkzaamheden, 1 jaar nadat de schade toebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 2 jaar nadat de schade toebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever.

Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en Rechtbank Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
 2. Opdrachtnemer is aangesloten bij de interne klachtenregeling van AdvocatenvanOranje. Deze is te vinden op www.advocatenvanoranje.nl en op te vragen via info@advocatenvanoranje.nl. Voor alle gevallen waarin de klachtenregeling niet tot een oplossing leidt/kan leiden voor geschillen met Opdrachtnemer, is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd om kennis te nemen van een vordering of verzoek van de opdrachtgever.
 3. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer mag deze algemene voorwaarden (en de eventuele vertalingen daarvan) op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 2. De opdrachtgever mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden of overeenkomst niet overdragen aan derden.
 3. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos (digitaal of analoog) toegezonden en liggen voorts ter inzage op het kantoor van Opdrachtnemer. Tevens zijn deze algemene voorwaarden in te zien op www.petitlegal.nl/algemenevoorwaarden en in pdf te downloaden via 190813 Algemene Voorwaarden Petit Legal.

Petit Legal heeft geen stichting derdengelden of derdengeldenrekening en kan daarom geen derdengelden ontvangen.